Artikel mit dem Tag ‘Art. 43 Abs. 4 S. 1 BNatSchG’

Stüer, Bernhard/ Bähr, Gabriela (DVBl 2005, S. 1155 ff.)
Artenschutz in der Fachplanung – Rechtsprechungsübersicht

15. September 2005 von Sebastian Steeck